من حسین معصومی هست. یک ساله که در زمینه ای مهارت های ارتباطی و افزایش اعتماد به نفس فعالیت میکنم و هدفم این است که با آموزش این مهارت دنیا جای بهتری برای زندگی کنم.